Het proces van zelf bouwen

Het in eigen opdracht laten bouwen van een huis is een belangrijke stap in je leven. Het is een uitdagende ervaring die tijd, creativiteit en soms ook improvisatievermogen vraagt. Het uiteindelijke resultaat is de realisatie van je woonwensen: het wordt precies wat je wilt. Maar voordat je kunt bouwen, is er veel te regelen: de selectie en aankoop van de kavel, het laten ontwerpen van de woning, de aanvraag van een omgevingsvergunning en de opdrachtverstrekking aan de aannemer.

Om je op weg te helpen, zetten wij de belangrijkste stappen voor je op een rij.

Oriëntatie
De eerste stap is natuurlijk de keuze voor ‘t Vaneker als je toekomstig woongebied. Je laat je uitgebreid informe- ren over het gebied en de mogelijkheden die ‘t Vaneker je biedt. Daarnaast verdiep je je in het particuliere opdrachtgeverschap.

Verkenning van wensen én mogelijkheden
Wat zijn je wensen en wat is er mogelijk:

 • type en grootte van de woning;
 • stijl, sfeer en uitstraling;
 • ligging en grootte van het perceel;
 • scan van de financiële mogelijkheden;
 • mogelijk passende kavels.

Voor de kavels op ’t Vaneker is een speciaal kavelpaspoort gemaakt, waarop alle specifieke gegevens over- zichtelijk zijn gepresenteerd. Het kavelpaspoort van de beschikbare kavels zijn te downloaden via het kaveloverzicht.

Inschrijven
De toewijzing van de kavels vindt plaats door middel van een lotingsprocedure. 

Kosteloze reservering
Als de kavel je wordt toegewezen, ontvang je een formele kosteloze reservering van één maand op de kavel.

Dit omvat:
• een omschrijving van de kavel;
• de bijbehorende prijs;
• en andere voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Deze reservering is één maand geldig. Je verdiept je nu verder in je woonwensen en de mogelijkheden, bijvoorbeeld:

 • de financiering van de kavel en de te bouwen woning;
 • de precieze eisen die je aan de woning stelt (het ‘programma van eisen’);
 • het woningontwerp;
 • oriënteren op duurzaam bouwen/duurzaamheid.

Verlengde betaalde reservering
Indien je nog extra tijd nodig hebt om e.e.a. uit te zoeken dan kun je de reservering verlengen voor een periode van maximaal zes maanden vanaf het moment van ondertekening van de reservering. Voor deze verlengde reservering ben je een vergoeding verschuldigd (over maximaal drie maanden) van een rentepercentage van de koopsom (op jaarbasis). Dit rentepercentage wordt bepaald op basis van het rentepercentage voor 25-jarige vaste geldleningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten, zoals die geldt op de dagtekening van de eerste optiebrief. Je bent deze vergoeding echter alleen verschuldigd indien je de reservering beëindigd (en dus niet overgaat tot aankoop van de kavel). Daarnaast wordt deze vergoeding alleen berekend over het aantal dagen dat wij de kavel voor je hebben gereserveerd (met een maximum van drie maanden). In deze periode richt je je op stap 6.

Je gaat verder met de voorbereidingen
De tijd tussen de reservering en de overdracht van de kavel bij de notaris gebruik je om een aantal andere zaken in gang te zetten:

 • Regelen van de financiering
 • Uitwerking woningontwerp

Je gaat verder met het woningontwerp, de eventuele selectie van architect en aannemer en andere zaken die met de bouw van je woning te maken hebben. Houdt daarbij ook rekening met een sonderingsonderzoek.

 • Aanvraag omgevingsvergunning

Voordat je een woning mag bouwen, heb je van de gemeente een omgevingsvergunning nodig en moet het ontwerp worden getoetst door de welstandscommissie. Om verrassingen tijdens de formele toets te voorkomen, adviseren wij je om het ontwerp bouwplan vóór indienen van de formele bouwaanvraag te laten beoordelen door de stadsbouwmeester van de gemeente Enschede.

 • Planning

Afhankelijk van je plan neemt het verkrijgen van een omgevingsvergunning circa acht tot twaalf weken in beslag (exclusief eventuele bezwaarprocedures). De precieze planning wordt met je doorgenomen op het moment dat je een bouwplan indient. Je kunt er ook voor kiezen om pas na de formele overdracht van de kavel te beginnen met stap 6. Wij adviseren je echter om hier eer- der mee te beginnen. Bij de kavelverkoop ben je verplicht binnen twee jaar na de grondoverdracht de bebouwing gereed te hebben.

Tekenen van de koopovereenkomst
Na afloop van de reserveringsperiode van maximaal zeven maanden teken je de koopovereenkomst. Normaal gesproken vindt de kaveloverdracht binnen zes weken na het tekenen van de koopovereenkomst plaats bij de notaris. Tijdelijk is het mogelijk om deze periode (van 6 weken) te verlengen tot maximaal 12 maanden. Dit betekent dat je in totaal 19 maanden (inclusief reserveringsperiode) de tijd hebt voordat de daadwerkelijke levering plaats zal vinden. Je kunt zelf kiezen of je hiervan gebruik maakt, je bent natuurlijk niet verplicht de volledige termijnen vol te maken. Eerdere levering en transport kan ook, mits de kavels bouwrijp zijn gemaakt.

Daarnaast bieden wij kopers die in het bezit zijn van een eigen woning de mogelijkheid om in de koopover- eenkomst een ontbindende voorwaarde verkoop eigen woning op te nemen. Als je binnen 12 maanden na ondertekening van de koopovereenkomst je huidige woning nog niet verkocht hebt, dan kun je tijdelijk tegen een vergoeding van € 5.000,- (incl. btw en reserverings- vergoeding) alsnog van de koop van de kavel afzien.

Kaveloverdracht
De formele overdracht en de betaling van de kavel vinden plaats bij de notaris. De koop van de kavel is dan definitief. Je kiest hierbij de notaris. Als je geen voorkeur hebt, kiest Bureau Kaveluitgifte ‘t Vaneker een notaris. De notariskosten en de kadastrale kosten komen voor rekening van jou als koper.

Start bouw woning
Met de kavel in eigendom en het verkrijgen van de omgevingsvergunning kun je (formeel) starten met de bouw van je woning.

Deze informatie vind je ook terug in de technische brochure. Wil je 'em in z'n geheel downloaden? Dat kan hier.
‚Äč