Reserveringsregeling particuliere bouwkavels

1. Kosteloze reservering
Gedurende de periode van één maand na de datum van eerste reservering wordt de bouwkavel kosteloos voor u gereserveerd. Na afloop van deze termijn kunt u de reservering verlengen met zes maanden (in totaal dus maximaal zeven maanden reservering). Voor de verlenging van de reservering dient u een reserverings-verklaring te ondertekenen.
2. Reserveringsvergoeding
Na ontvangst van de door u ondertekende verklaring reserveren wij de kavel voor u voor een periode van zes maanden. Voor deze verlengde reservering bent u een vergoeding verschuldigd. U bent deze vergoeding echter alleen verschuldigd indien u de reservering beëindigd (en dus niet overgaat tot aankoop van de kavel). Daarnaast wordt deze vergoeding berekend over hele maandelijkse termijnen. Dit betekent dat in het geval u de reservering beeindigd de reserveringsvergoeding over het aantal maanden dat u de reservering heeft genoten afgerond naar een hele maand wordt berekend.  
 
Geldend voor kavels met een koopsom inclusief BTW vanaf € 200.000,--
  • 1e maand €   750,00
  • 2e maand € 1.500,00
  • 3e maand € 3.000,00
  • 4e maand € 3.500,00
  • 5e maand € 4.000,00
  • 6e maand € 4.500,00
De reserveringsvergoeding is inclusief BTW.
3. Vergoedingsplicht
De reserveringsvergoeding bent u verschuldigd indien u niet binnen de reserveringsperiode ( = binnen maximaal zeven maanden na aanbieding kavel) overgaat tot aankoop van de voor u gereserveerde bouwkavel. 
4. Ontheffing
In bijzondere gevallen, uitsluitend ter beoordeling door het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Enschede c.q. het bestuur van Technology Base, kan schriftelijk ontheffing worden verleend van de vergoedingsplicht, als bedoeld onder 3. Deze ontheffing wordt altijd verleend in geval van:
  1. overlijden van aspirant-koper of diens echtgeno(o)t(e);
  2. ontbinding van het huwelijk van de aspirant-koper door echtscheiding;
  3. verandering van werkkring van de aspirant-koper op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd dient te worden;
  4. beëindiging optie / reservering van gemeentezijde. 
5. Periode
Na verloop van een periode van één maand kosteloze, zes maanden betaalde reservering  (derhalve zeven maanden na aanbieding van de bouwkavel), vervalt de reservering definitief en is de reserveringsvergoeding  verschuldigd tenzij wordt overgegaan tot aankoop van de kavel.
6. Beeindiging reservering door TB/Gemeente Enschede
De gemeente Enschede/Technology Base is vrij om de reservering van een kavel om haar moverende redenen, eenzijdig te beëindigen en te beslissen de kavel niet te verkopen. Als er in een dergelijk geval sprake is van een verlengde, te betalen reservering van de kavel, vervalt in een dergelijk geval de verplichting van de optant om de reserveringsvergoeding te betalen.