Veelgestelde vragen

We hebben de veelgestelde vragen met antwoorden voor je op een rij gezet. Heb je zelf nog een vraag? Neem dan contact met ons op.

Erfafscheiding

Hoe hoog mag mijn erfafscheiding zijn?
De bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen in het voorerfgebied mag maximaal een meter zijn. Voor wat betreft de bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen in het achtererfgebied is dit maximaal twee meter.

Wat wordt verstaan onder een hoogwaardige erfafscheiding?

Een hoogwaardige erfafscheiding bestaat in ieder geval uit beplanting. Als een hekwerk functioneel gewenst is, dan kan dat ook in combinatie met beplanting. Erfafscheiding is overigens niet verplicht.

Bebouwing

Is een twee onder 1 kap woning in ’t Vaneker toegestaan?
De kavels in ’t Vaneker zijn bestemd voor 1 vrijstaande woning per kavel. Een twee onder 1 kap of dubbele bewoning is dus niet toegestaan.

Is het genoemde bebouwingspercentage van het bouwvlak of van het kaveloppervlak?

Het bebouwingspercentage is van het kaveloppervlak.

Mag ik het hoofdgebouw ook buiten het bouwvlak plaatsen?

Nee, het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak gebouwd te worden. De regels met betrekking tot aan- en bijgebouwen, vind je in het beeldkwaliteitsplan en verschillen per kaveltype. 

Wat is de rol van de stadsbouwmeester?
Voor de nieuwbouw- en verbouwprojecten in ‘t Vanekeris de stadsbouwmeester als supervisor aangewezen. Hij beoordeelt bij de definitieve indiening van de plannen deze vanuit welstandsperspectief. Ook kun je in een vroeg stadium in gesprek met de stadsbouwmeester, zodat hij je adviseert over de afstemming tussen locatie, woonwensen en architectuur.

Omgeving & ontsluiting

Hoe zit het met de straatverlichting?

Er komt straatverlichting in het gebied. Maar omdat 't Vaneker onder het buitengebied valt, komen er minder lantaarnpalen dan in een woonwijk binnen de bebouwde kom. De verlichting zelf is vleermuisvriendelijk. De overzichtskaart van de openbare verlichting, kunt u hier bekijken.

Zijn er nog richtlijnen voor particuliere verlichting?
De gemeente Enschede heeft geen harde eisen voor vleermuisvriendelijke verlichting, maar we geven u graag de volgende adviezen mee voor het (laten) ontwerpen van uw buitenverlichting:

 • Amberkleurig licht toepassen in het spectrum dat vleermuizen niet beïnvloed, dus geen of zo weinig mogelijk wit en UV licht (met blauwtinten). Hiervoor zijn bijvoorbeeld speciale Batlampen van Innolumis en Philips verkrijgbaar.
 • Zo laag mogelijke lichtmasten (maximaal 6 meter) die onder de onderzijde van boomkruinen blijven
 • De ruiten van armaturen waterpas stellen zodat er geen onnodig strooilicht naar de omgeving en naar boven gaat.
 • Lichtmasten in het midden plaatsen, niet langs de rand bij of tussen de bomen.
 • De lichtval naar de bomen wordt afgeschermd (louvres of barndoors).
 • Het licht moet geen vliegroutes van de vleermuizen doorkruizen.
 • Overtollig licht maximaal voorkomen en verlichting alleen inschakelen als dit noodzakelijk is (kan bijvoorbeeld met sensoren).
 • Het is raadzaam dat het licht langzaam opkomend en dooft.

Komen er trottoirs?

Nee, er komen geen trottoirs in het gebied.

Hoe komen de wegen er uit te zien?

Zo langzamerhand wordt er op ’t Vaneker begonnen met de definitieve aanleg van de straten. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

 • In nagenoeg het gehele gebied worden klinkers gebruikt
 • Er is per kavel maximaal één inrit toegestaan, met een maximale breedte van vijf meter
 • De openbare berm doet voornamelijk dienst als kabel- en leidingstrook

Meer informatie over de landschappelijke inrichting van 't Vaneker, vindt u hier.

Beheer en onderhoud openbare ruimte
Het beheer en onderhoud van een deel van de openbare ruimte van ‘t Vaneker (groenvoorzieningen, verhardingen, watergangen voor zover in openbare grond gelegen, etc.) is overgedragen aan de gemeente Enschede. Dit betreft het rood gemarkeerde deel op de overzichtskaart.

In het geval van vragen, schade, onderhoud, melding gevaarlijke situaties, etc. met betrekking tot de op de overzichtskaart rood gemarkeerde openbare ruimte van ‘t Vaneker, kunt u contact opnemen met Stadsdeelbeheer Noord van de gemeente Enschede, via stadsdeelbeheerNoordOost@enschede.nl of telefonisch via (053) 481 58 46. 

In de overzichtskaart zijn er naast de rood gemarkeerde delen ook delen paars en blauw gemarkeerd:
Paars: onderhoud door Vereniging van Eigenaren Parkwonen. Meldingen kunnen alleen worden gedaan door bewoners Parkwonen
Blauw: onderhoud door Landschap Overijssel. Meldingen kunnen online worden gedaan via www.landschapoverijssel.nl/contact/contactformulier 
 
Voor de niet gemarkeerde openbare ruimte ligt het onderhoud bij Projectbureau ’t Vaneker. Voor vragen en meldingen kunt u contact opnemen met het Projectbureau via 053 48 000 91 of per mail precieswatjewilt@vaneker.nl.

Wordt er glasvezel aangelegd?

Ja, er is glasvezel in 't Vaneker.  

Het proces van verkoop

Wanneer wordt de reserveringsvergoeding in rekening gebracht?

De reserveringsvergoeding wordt in rekening gebracht:

 • Bij afzegging van de kavel
 • Binnen 6 weken na ondertekening koopakte indien mocht blijken dat de financiering niet rond is gekomen.

Wat houden de tijdelijke verruimde verkoopvoorwaarden in?

* Verruiming van de reserveringsperiode voor particuliere nieuwbouwkavels van vier naar zeven maanden:

 • 1 maand kosteloze reservering +
 • 3 maanden betaalde reservering +
 • 3 maanden verlenging zonder rentevergoeding

De reserveringskosten vervallen uiteraard als u de kavel daadwerkelijk koopt.

* Uitstel van betaling/levering:

De kavel moet binnen 9 maanden na ondertekening van de koopovereenkomst worden afgenomen. Dit betekent dat u dus 16 maanden (7 maanden reserveringstijd + 9 maanden) de tijd heeft om uw huidige woning te verkopen.

* Ontbindende voorwaarde:
U kunt een ontbindende voorwaarde op laten nemen in de koopovereenkomst.  Als uw huidige woning 9 maanden na het tekenen van de koopovereenkomst nog niet is verkocht, kunt u tegen een vergoeding van € 5.000,00, alsnog van de koop afzien.

* Gratis bouwkostencalculatie:

Bij verlenging van de reservering kunt u op kosten van de gemeente Enschede een bouwkostencalculatie laten opstellen. Dit geeft u al in een vroeg stadium inzicht in de totale kosten van uw toekomstige bouwproject.

Zowel de bouwkostencalculatie als het bouwbegeleidingsadvies zijn aan een aantal voorwaarden verbonden. Vraag hiernaar bij Bureau Kaveluitgifte ’t Vaneker. Bovenstaande voorwaarden gelden tot en met 31 december 2019.

Zijn de kavelprijzen onderhandelbaar?

Nee, de kavelprijzen staan vast tot het eind van dit jaar. De prijzen worden jaarlijks getaxeerd en vastgesteld op 1 januari voor de periode van 1 jaar.

Kunnen wij een ontbindende voorwaarde in het koopcontract opnemen als onze woning niet verkocht is, dat wij dan de koop kunnen ontbinden?

Ja, de gemeente Enschede biedt aan optanten de mogelijkheid om tegen een eenmalige vergoeding van € 5000,-- (incl. reserveringsvergoeding en Btw) een ontbindende voorwaarde verkoop eigen woning op te nemen. Als je binnen 12 maanden na ondertekening van de koopovereenkomst je huidige woning nog niet verkocht hebt, dan kun je alsnog van de koop van de kavel afzien.

Kavels

Mogen de kavels gesplitst worden in 2 kavels?

Nee, de aangeboden kavels mogen niet gesplitst worden.

Is het toegestaan een bedrijf aan huis te hebben?

Ja, dat mag. In het bestemmingsplan is opgenomen dat de voor “Wonen”aangewezen gronden zijn bestemd voor het wonen, al dan niet in combinatie met een beroep of bedrijf aan huis in categorie 1. 

Wordt er een schoongrondverklaring afgegeven?

Op iedere kavel is een bodemonderzoek uitgevoerd. Op basis van deze bodemonderzoekgegevens zijn de kavels geschikt bevonden voor de functie wonen.

Met betrekking tot het afvoeren van vrijgekomen grond willen wij u wijzen op het volgende. Deze vrijgekomen grond mag binnen de perceelgrenzen worden hergebruikt. Als de grond buiten het te bebouwen perceel wordt hergebruikt, kan afhankelijk van de hoeveelheid vrijkomende grond, de manier van toepassen en de plaats van toepassen een aanvullende bodemonderzoekinspanning nodig zijn. Bij hergebruik van de grond binnen de gemeente Enschede dient vooraf contact te worden opgenomen met de afdeling Handhaving van de gemeente Enschede voor het verkrijgen van toestemming. Wanneer de grond binnen een andere gemeente wordt hergebruikt, dient de desbetreffende gemeente hiervan vooraf op de hoogte te worden gebracht en daarna toestemming te geven.

Luchthaven

Krijgen wij als nieuwe bewoner van ’t Vaneker veel last van de eventuele nieuwe luchthaven?

Er komt geen commerciele burgerluchthaven meer. Het noordelijk deelgebied met zijn unieke start- en landingsbaan maakt onderdeel uit van Technology Base; ontwikkeld door de gemeente Enschede en Provincie Overijssel: een internationale ontwikkel-, demonstratie en productiezone. Hier kunt u meer lezen over de actuele ontwikkelingen.