Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt de bezoeker in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.

’t Vaneker draagt er zorg voor de inhoud van de website regelmatig bij te werken of onderdelen toe te voegen. ‘t Vaneker is echter niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.

‘t Vaneker behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan, of te verwijderen van de site.

‘t Vaneker is niet aansprakelijk voor (dreigende) schade:

1.     toegebracht door de website

2.     voortvloeiend uit het gebruik van de website

3.     in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website

4.     voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina's van) de website te kunnen raadplegen

‘t Vaneker heeft het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is ‘t Vaneker niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.

‘t Vaneker is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.

De bezoeker wordt er op gewezen correct met de site van ‘t Vaneker om te springen, alsmede niets via deze site te verzenden waar anderen hinder van kunnen ondervinden.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van ‘t Vaneker.

De verstrekte NAW-gegevens zullen nooit worden gebruikt tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gevraagd.