Veelgestelde vragen

We hebben de meestelde vragen met antwoorden voor je op een rij gezet. Heb je zelf nog een vraag? Neem dan contact met ons op.

Erfafscheiding

Hoe hoog mag mijn erfafscheiding zijn?
De bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen in het voorerfgebied mag maximaal een meter zijn. Voor wat betreft de bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen in het achtererfgebied is dit maximaal twee meter.

Wat wordt verstaan onder een hoogwaardige erfafscheiding?

Een hoogwaardige erfafscheiding bestaat in ieder geval uit beplanting. Als een hekwerk functioneel gewenst is, dan kan dat ook in combinatie met beplanting. Erfafscheiding is overigens niet verplicht.

Hoe hoog mag mijn toegangspoort zijn?

De bouwhoogte van een toegangspoort en andere bouwwerken die geen gebouwen zijn, ten behoeve van de perceelsontsluiting op en/of direct aan weerszijden van de oprijlaan of de erfontsluiting mag maximaal 2,50 meter zijn.

Bebouwing

Is een twee onder 1 kap woning in ’t Vaneker toegestaan?
De kavels in ’t Vaneker zijn bestemd voor 1 vrijstaande woning per kavel. Een twee onder 1 kap of dubbele bewoning is dus niet toegestaan.

Is het genoemde bebouwingspercentage van het bouwvlak of van het kaveloppervlak?

Het bebouwingspercentage is van het kaveloppervlak.

Mag ik het woonhuis ook buiten verruimen tot buiten het bouwvlak?

Nee, de woonhuizen dienen binnen het bouwvlak gebouwd te worden.

Hoeveel m2 bijgebouwen mag ik bijbouwen op een landhuiskavel?

Voor het bouwen van vrijstaande bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

  • 80 m2 voor bouwpercelen met een oppervlak kleiner of gelijk aan 1500m2
  • 120 m2 voor bouwpercelen met een oppervlak groter dam 1500 m2 en kleiner dan 3000 m2.
  • 150 m2 voor bouwpercelen met een oppervlak van 3000 m2 en groter

Moet het bijgebouw op een landhuiskavel binnen het bouwvlak komen te staan?

Vrijstaande bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.

Hoeveel meter moet het bijgebouw op een landhuiskavel van de erfscheiding af staan?

De afstand van vrijstaande bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak tot de zijdelingse perceelgrenzen bedraagt minimaal:

  • 3 meter voor bouwpercelen met een oppervlak kleiner of gelijk aan 3000 m2
  • 5 meter voor bouwpercelen met een oppervlak van 3000 m2 en groter

Wat is de rol van de stadsbouwmeester?
De stadsbouwmeester moet waarborgen dat de beeldkwaliteitseisen en voorwaarden uit het bestemmingsplan worden nageleefd. Hij kan tips geven, vanuit zijn ruime ervaring en expertise hoe kandidaat kopers met hun plan tot een nog beter eindresultaat kunnen komen. Hij maakt de kopers meer bewust van het ontwerp en de plannen.

Omgeving & ontsluiting

Hoe zit het met de straatverlichting?

Er komt straatverlichting in het gebied. Maar er komen niet zoveel lantaarnpalen als in een woonwijk binnen de bebouwde kom. Langs de Zuidkampweg komen redelijk veel lantaarnpalen. In de overige straten staat er alleen op 'cruciale' punten een lantaarnpaal. De verlichting zelf is vleermuisvriendelijk.

Komen er trottoirs?

Nee, er komen geen trottoirs in het gebied.

Hoe komen de wegen er uit te zien?

Daarover zijn we op dit moment nog in gesprek.

Wordt er glasvezel aangelegd?

Ja, er komt glasvezel in 't Vaneker.  

Het proces van verkoop

Wanneer wordt de reserveringsvergoeding in rekening gebracht?

De reserveringsvergoeding wordt in rekening gebracht:

  • Bij afzegging van de kavel
  • Binnen 6 weken na ondertekening koopakte indien mocht blijken dat de financiering niet rond is gekomen.

Wat houden de tijdelijke verruimde verkoopvoorwaarden in?

* Verruiming van de reserveringsperiode voor particuliere nieuwbouwkavels van vier naar zeven maanden:

  • 1 maand kosteloze reservering +
  • 3 maanden betaalde reservering +
  • 3 maanden verlenging zonder rentevergoeding

De reserveringskosten vervallen uiteraard als u de kavel daadwerkelijk koopt.

* Uitstel van betaling/levering:

De kavel moet binnen 9 maanden na ondertekening van de koopovereenkomst worden afgenomen. Dit betekent dat u dus 16 maanden (7 maanden reserveringstijd + 9 maanden) de tijd heeft om uw huidige woning te verkopen.

* Ontbindende voorwaarde:

U kunt tijdelijk een ontbindende voorwaarde op laten nemen in de koopovereenkomst. Als uw huidige woning 9 maanden na het tekenen van de koopovereenkomst nog niet verkocht is, kunt u tegen een vergoeding van € 5.000,- (inclusief reserverings-vergoeding) alsnog van de koop afzien.

* Gratis bouwkostencalculatie:

Bij verlenging van de reservering kunt u op kosten van de gemeente Enschede een bouwkostencalculatie laten opstellen. Dit geeft u al in een vroeg stadium inzicht in de totale kosten van uw toekomstige bouwproject.

* Duurzaamheidsadvies:

De gemeente Enschede biedt aan optanten voor een kavel in ’t Vaneker in de verlengde reserveringsperiode de mogelijkheid om op kosten van de Gemeente Enschede een Duurzaamheidsadvies te laten opstellen. Een onafhankelijke duurzaamheidspecialist maakt een afspraak om alle wensen en dromen te inventariseren. Belangrijk uitgangspunt is dat je woning duurzaam wordt gerealiseerd. De adviseur adviseert 8 uur gratis en geheel vrijblijvend. 

Zowel de bouwkostencalculatie als het duurzaamheidsadvies zijn aan een aantal voorwaarden verbonden. Vraag hiernaar bij Bureau Kaveluitgifte ’t Vaneker. Bovenstaande voorwaarden gelden tot en met 31 december 2014.

Zijn de kavelprijzen onderhandelbaar?

Nee, de kavelprijzen staan vast tot 31 december 2016. De prijzen worden jaarlijks opnieuw gewaardeerd, voor het eerst weer op 1 januari 2017.

Kunnen wij een ontbindende voorwaarde in het koopcontract opnemen als onze woning niet verkocht is, dat wij dan de koop kunnen ontbinden?

Ja, de gemeente Enschede biedt aan optanten de mogelijkheid om tegen een eenmalige vergoeding van € 5000,-- (incl. reserveringsvergoeding en Btw) een ontbindende voorwaarde verkoop eigen woning op te nemen. Als je binnen 12 maanden na ondertekening van de koopovereenkomst je huidige woning nog niet verkocht hebt, dan kun je alsnog van de koop van de kavel afzien.

Kavels

Mogen de landhuiskavels gesplitst worden in 2 kavels?

Nee, de aangeboden kavels mogen niet gesplitst worden.

Is het toegestaan een bedrijf aan huis te hebben?

Ja, dat mag. In het bestemmingsplan staat dat de voor “Wonen”aangewezen gronden zijn bestemd voor het wonen, al dan niet in combinatie met een beroep of bedrijf aan huis. 

Wordt er een schone-grondverklaring afgegeven?

Nee, een schone-grondverklaring bestaat niet. De gronden op ’t Vaneker zijn onderzocht. En op basis van de beschikbare bodemonderzoekgegevens zijn de kavels geschikt bevonden voor de functie wonen.

Met betrekking tot het afvoeren van vrijgekomen grond willen wij u wijzen op het volgende. Deze vrijgekomen grond mag binnen de perceelgrenzen worden hergebruikt. Als de grond buiten het te bebouwen perceel wordt hergebruikt, kan afhankelijk van de hoeveelheid vrijkomende grond, de manier van toepassen en de plaats van toepassen een aanvullende bodemonderzoekinspanning nodig zijn. Bij hergebruik van de grond binnen de gemeente Enschede dient vooraf contact te worden opgenomen met de afdeling Handhaving van de gemeente Enschede voor het verkrijgen van toestemming. Wanneer de grond binnen een andere gemeente wordt hergebruikt, dient de desbetreffende gemeente hiervan vooraf op de hoogte te worden gebracht en daarna toestemming te geven.

Luchthaven

Krijgen wij als nieuwe bewoner van ’t Vaneker veel last van de eventuele nieuwe luchthaven?

Er komt geen commerciele burgerluchthaven meer. Het noordelijk deelgebied met zijn unieke start- en landingsbaan maakt onderdeel uit van de Technology Base Twente; ontwikkeld door de gemeente Enschede en Provincie Overijssel: een internationale ontwikkel-, demonstratie en productiezone. Hier kunt u meer lezen over de actuele ontwikkelingen.

COA

Komt er in 't Vaneker een opvanglocatie voor asielzoekers?
Nee, daar is geen sprake meer van. Een locatie in ‘t Vaneker als opvanglocatie voor asielzoekers is definitief van de baan. Daartoe heeft de gemeenteraad van Enschede 15 december 2014 besloten. B&W en Raad vinden die plek te geïsoleerd.